AVÍS LEGAL

1. Dades identificatives

1.1. EDITORIAL L'EMPORDÀ, S.L., Societat Unipersonal, (en endavant LA COMPANYIA), és una entitat amb domicili social que es troba a Figueres, a l'avinguda Salvador Dalí, 79, 17600 i amb CIF B-17.091.711. La seva adreça de correu electrònic de contacte és: editorial@emporda.info

1.2. LA COMPANYIA està inscrita al Registre Mercantil de Girona, al tom 142, foli 192, full GI-2586, inscripció 4a.

1.3. Els continguts de la pàgina web: www.emporda.info són realitzats per LA COMPANYIA.

2. Objecte de l'Avís Legal i acceptació de l'usuari

2.1. Aquest Avís Legal regula les condicions d'accés i utilització de la pàgina web www.emporda.info (en endavant "el lloc web"), que LA COMPANYIA posa a disposició dels usuaris d'Internet.

2.2. S'entén per usuari qualsevol persona que accedeixi o utilitzi el lloc web.

2.3. L'accés o utilització del lloc web i qualsevol de les seves pàgines per un usuari, estigui registrat com a tal o no, implica l'acceptació sense reserves per aquest del present Avís Legal. Per això preguem que ho llegeixi atentament.

3. Modificacions de les condicions de l'Avís Legal

LA COMPANYIA podrà, en tot moment i sense previ avís, modificar el present Avís Legal mitjançant la publicació d'aquestes modificacions en el lloc web. És responsabilitat de l'usuari revisar el lloc web i l'Avís Legal per mantenir-se actualitzat del seu contingut.

4. Utilització del lloc web

L'usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a:

4.1. Utilitzar el lloc web, els seus continguts i serveis de conformitat amb la Llei, el present Avís Legal, els bons costums i l'ordre públic. En conseqüència, s'obliga a no utilitzar el lloc web amb finalitats o efectes il·lícits o contraris a aquest Avís Legal, lesius dels interessos o drets de tercers o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar el lloc web o els seus serveis o impedir una utilització normal del lloc web per altres usuaris.

4.2. No destruir, alterar, inutilitzar o deteriorar les dades, programes o documents que es trobin en el lloc web.

4.3 No suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat al lloc web.

4.4. No introduir programes, virus, macros o qualsevol altre dispositiu que causin o puguin causar qualsevol tipus d'alteració en els sistemes informàtics de LA COMPANYIA o de tercers.

4.5. No reproduir, distribuir, realitzar comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, ni utilitzar informacions, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material accessible a través del lloc web o dels serveis oferts en aquest, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense autorització de LA COMPANYIA.

4.6. Fer ús adequat dels continguts i serveis (com ara els comentaris, fòrums d'opinió, etc.) que LA COMPANYIA ofereixi al seu lloc web i a no emprar-los per incórrer en activitats il·lícites o contràries a la bona fe i a l'ordenament legal;

LA COMPANYIA es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, a parer seu, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, LA COMPANYIA no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

5. Accés al lloc web

5.1. L'accés i / o utilització del lloc web per l'usuari és lliure i gratuït.

5.2. Alguns dels serveis i continguts oferts per LA COMPANYIA poden trobar-se subjectes a registre i / o contractació prèvia i pagament d'un preu en la forma que es determini en les Condicions Generals de Registre i Contractació, les quals es posaran a la seva disposició de forma clara per a coneixement de l'usuari.

5.3. LA COMPANYIA podrà també establir unes condicions particulars d'obligat compliment que regulin la utilització i / o contractació de certs productes o serveis específics que ofereixi a l'usuari a través del lloc web. Per això, abans d'utilitzar i / o contractar aquests serveis específics l'usuari haurà de llegir atentament les corresponents condicions particulars creades a aquest efecte per LA COMPANYIA.

El registre i la utilització i / o contractació dels productes o serveis que s'ofereixin en el lloc web impliquen l'acceptació de les condicions generals i / o particulars que els regulen a la versió publicada per LA COMPANYIA en el moment en què es produeixi aquesta utilització i / o contractació.

5.4. Per a la utilització i / o contractació de certs productes o serveis oferts per LA COMPANYIA al seu lloc web serà necessari que l'usuari es registri i aporti les seves dades personals en un formulari electrònic d'alta d'usuari, dades que l'usuari facilitarà voluntàriament. L'usuari serà responsable d'aportar informació veraç i lícita i de mantenir-la actualitzada. El lliurament de les dades sol·licitades en el tràmit de registre és obligatòria perquè el procés de registre com a usuari quedi ultimat i s'entendrà com a expressió inequívoca del consentiment per a la inclusió de les seves dades personals en la corresponent base de dades de LA COMPANYIA. Tota la informació de les seves dades personals serà recollida i tractada d'acord amb el que estipula l'apartat 6 d'aquest Avís Legal i en les condicions de registre.

5.5. Els menors de 14 anys no hauran de registrar ni contractar productes i serveis del lloc web. Si LA COMPANYIA detecta el registre d'un menor de 14 anys, procedirà a cancel·lar el registre i impedir l'accés per aquesta persona a la utilització dels productes, serveis o continguts del lloc web.

6. Protecció de dades personals

6.1. En compliment de la legislació aplicable, LA COMPANYIA informa a l?usuari que les dades personals que se li puguin requerir com a conseqüència del registre i utilització i/o contractació de productes i serveis oferts pel lloc web seran objecte de tractament automatitzat amb la finalitat de garantir la protecció de les esmentades dades personals i realitzar la gestió, administració, prestació, ampliació i millora de les seves activitats per tal d?oferir-li un servei més personalitzat i eficaç.

6.2. Per a més informació sobre aquest punt, preguem que llegeixi la nostra Política de Privacitat i Protecció de Dades.

7. Propietat intel·lectual i industrial. Tots els drets reservats

7.1. Els codis font, programes d'ordinador, textos, dissenys, imatges, bases de dades, logotips, estructura, marques i altres elements del lloc web estan protegits per les lleis i els tractats internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial.

7.2. Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual del lloc web i dels seus continguts pertanyen, com a autor d'obra col·lectiva o com a cessionària, a LA COMPANYIA o, si escau, a terceres persones.

7.3. L'usuari es compromet a respectar els drets de propietat industrial i intel·lectual titularitat de LA COMPANYIA i de tercers.

7.4. L'usuari que envia informació de qualsevol tipus a LA COMPANYIA declara, garanteix i accepta que té dret a fer-ho lliurement, que aquesta informació no infringeix cap dret de propietat intel·lectual, de marca, de patent, secret comercial o qualsevol altre dret de tercer, que aquesta informació no té caràcter confidencial i que aquesta informació no és perjudicial per a tercers. Expressament l'usuari reconeix assumir la responsabilitat de la informació i imatges que subministri, arribant aquesta responsabilitat, sense cap restricció, a l'exactitud, legalitat, originalitat i titularitat d'aquesta. El lloc web no assumeix cap responsabilitat sobre el contingut d'aquestes comunicacions.

7.5. L'usuari pot visualitzar tots els elements del lloc web, imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, únicament i exclusiva, per al seu ús personal i privat.

7.6. LA COMPANYIA proporciona l'accés a informacions, serveis, programes o dades a Internet que poden pertànyer a terceres persones, en aquest cas, LA COMPANYIA no es fa responsable d'aquests continguts ni de quantes reclamacions puguin derivar de la qualitat, fiabilitat, exactitud o correcció d'aquests.

7.7. A l'efecte del que preveu l'article 32.1 del Text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, LA COMPANYIA s'oposa expressament a la utilització de qualsevol contingut d'aquest lloc web amb la finalitat de realitzar ressenyes o revistes de premsa (press-clipping) sense comptar amb la prèvia autorització de LA COMPANYIA.

7.8. LA COMPANYIA es reserva el dret de decidir quan una informació subministrada per un usuari o apareguda al lloc web va contra les polítiques i l'esperit del lloc web i, per tant, quan es fa necessària la seva eliminació.

8. Missatges publicitaris

Els continguts integrats en aquesta pàgina web conformen una obra única i són posats a disposició de l'usuari per part de LA COMPANYIA sota aquesta premissa. La voluntat de l'usuari d'accedir a la informació i serveis posats a disposició del públic en aquesta pàgina web suposa també l'acceptació incondicional de rebre els missatges publicitaris inclosos en aquesta, independentment del seu format, sense que sigui possible que l'usuari rebi la informació i serveis d'aquesta pàgina web sense la recepció simultània dels missatges publicitaris incorporats a aquesta. L'usuari, en sol·licitar l'accés a la pàgina web de LA COMPANYIA, coneix i consent que aquesta pàgina web es finança principalment amb els ingressos derivats dels missatges publicitaris continguts en aquesta. En conseqüència, queda terminantment prohibit per LA COMPANYIA a qualsevol usuari que vulgui accedir i rebre els continguts d'aquesta pàgina web la instal·lació de qualsevol tipus de programari o tecnologia que permeti dissociar la recepció simultània de continguts informatius i serveis dels missatges publicitaris continguts en la mateixa pàgina web. En cas que el contingut d'aquesta estipulació no sigui respectat, LA COMPANYIA es reserva el dret a denegar a l'usuari l'accés a aquesta pàgina pel temps que lliurement estimi, així com l'exercici de les accions legals que corresponguin en defensa dels seus legítims interessos.

9. Enllaços de tercers

9.1. En el supòsit que en el lloc web es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d'Internet, LA COMPANYIA no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas LA COMPANYIA assumirà cap responsabilitat pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap dels hipervincles i altres llocs d'Internet.

Aquests enllaços es proporcionen únicament per informar l'usuari sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre un tema concret, i la inclusió d'un enllaç no implica l'aprovació de la pàgina web enllaçada per part de LA COMPANYIA.

9.2. LA COMPANYIA tan sols autoritza mencions als seus continguts en altres llocs web, sempre que siguin respectuosos, compleixin la legislació vigent i en cap cas reprodueixin, sense la deguda autorització, els continguts de LA COMPANYIA.

10. Utilització de cookies

Aquest lloc web utilitza galetes pel que preguem llegeixi atentament la nostra Política de cookies.

11. Limitació de responsabilitat de LA COMPANYIA

11.1. LA COMPANYIA fa el possible per oferir la informació continguda en el lloc web de forma veraç i sense errors. En el cas que en algun moment es produís algun error d'aquest tipus, aliè en tot moment a la voluntat de LA COMPANYIA, es procediria immediatament a la seva correcció pel que fa fora del seu coneixement.

11.2. LA COMPANYIA no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin derivar de l'ús de la informació que conté la seva pàgina web.

11.3. LA COMPANYIA no garanteix la disponibilitat permanent d'accés a la pàgina web o als serveis que aquesta ofereix pel que queda especialment eximida de responsabilitat per deficiències de servei imputables al centre servidor o xarxes de connexió i pels danys que qualsevol virus informàtic o programa maliciós pogués causar.

11.4. Ja que part del contingut del lloc web procedeix d'altres usuaris, LA COMPANYIA no pot garantir la correcció o exactitud dels continguts bolcats ni de les comunicacions emeses pels usuaris, ni tampoc la qualitat, seguretat o legalitat del que s'ofereix en el lloc web. L'usuari reconeix i accepta que la utilització del lloc web, així com la prestació dels serveis i la seva adquisició, es realitza sota el seu risc i la seva total responsabilitat.

12. Comunicacions

12.1. A l'efecte d'aquest Avís Legal, i per a qualsevol comunicació que sigui precisa entre LA COMPANYIA i l'usuari, aquest s'ha d'adreçar al Servei d'Atenció al Client mitjançant correu electrònic a editorial@emporda.info o bé mitjançant comunicació escrita dirigida al Departament d'atenció al Client de LA COMPANYIA, situat a Figueres, a l'avinguda Salvador Dalí, 79.

12.2. Les comunicacions de LA COMPANYIA a l'usuari es realitzaran conforme a les dades aportades per aquest al formulari electrònic de registre d'usuari.

12.3. L'usuari no pot utilitzar el lloc web o les eines de comunicació per recopilar adreces, enviar correu brossa o incomplir aquest Avís Legal o la política de privacitat. LA COMPANYIA pot revisar o filtrar els missatges dels usuaris per controlar les activitats malicioses o el contingut prohibit. Si us plau, contacti amb Atenció al Client per denunciar el correu brossa realitzat per altres usuaris.

13. Accions legals

LA COMPANYIA es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l'incompliment d'aquestes condicions.

14. Llei aplicable i jurisdicció

14.1. Aquest Avís Legal serà interpretat i es regirà per les seves clàusules i per la legislació espanyola vigent.

14.2. Per a qualsevol controvèrsia, les parts se sotmeten als jutjats i tribunals del domicili de LA COMPANYIA.